Pobierz w PDF: Formularze PIT za 2023

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Podgląd PIT POBIERZ

PIT-28.pdf

PIT 28 - ryczałt ewidencjonowany (rozliczyć do 1.03.2024)

Obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.
Załącznikami do PIT-28 mogą być: PIT-28A, PIT-28B, PIT/D,PIT/O.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-37.pdf

PIT 37 - praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-36.pdf

PIT 36 - firma, działalność gospodarcza

Deklarację PIT-36 w roku 2024 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85,528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-36L.pdf

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2023 r. i wskazały w nich, że za rok 2023 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2024 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2023 rok deklarację PIT-36L.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-38.pdf

PIT 38 - dochody kapitałowe

W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2023 uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:
-Odpłatnego zbycia:
-- papierów wartościowych,
-- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
-- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
-- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
- objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-39.pdf

PIT 39 - sprzedaż, zbycie nieruchomości

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie (np. w styczniu). Na druku składanym za rok 2023 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w ostatnich 5 latach. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej wcześniej nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (jeśli od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat). W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany w sposób szczególny i co do zasady nie musi znaleźć się na PIT-39.
Ikona PDF PIT-28B

PIT 28 B - ryczałt: spółka cywilna, jawna

Z załącznika PIT-28/B korzystają wyłącznie podmioty, które w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie złożą go natomiast ani prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, ani rozliczający przychody prywatnego najmu, dzierżawy i umów podobnych.
Ikona PDF PIT-36L

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2023 r. i wskazały w nich, że za rok 2023 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2024 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2023 rok deklarację PIT-36L.
Ikona PDF PIT-2K

PIT 2K - ulga odsetkowa

Związany jest z ulgą odsetkową i rozpoczęciem odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Przepisy regulujące ulgę utraciły moc w swoim pierwotnym kształcie w 2007 r., niemniej ulga przysługuje nadal osobom, które do tego czasu nabyły do niej prawo.
Ikona PDF PIT-B

PIT B - działalność gospodarcza

Druk PIT/B stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Druk PIT/B wypełnia wyłącznie przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych (18%-32%) lub po wyborze podatku liniowego (19%). Załącznik dotyczy jedynie deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Z druku nie korzystają natomiast podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - czyli składający PIT-28.
Ikona PDF PIT-D

PIT D - ulgi budowlane

Załącznik PIT/D składają wyłącznie osoby, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. Uwaga: PIT/D nie jest w żaden sposób związany z tzw. zwrotem VAT za materiały budowlane.
Ikona PDF PIT-M

PIT M - dochody, zarobki dzieci

PIT/M stanowi załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi w 2023 r. przychodami dziecka. Druku nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w których przypadku nie trzeba doliczyć dochodów do dochodów rodziców.
Ikona PDF PIT-O

PIT O - inne ulgi i odliczenia

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą, oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Zasadniczo są to druki: PIT/O i PIT/D. Podatnik musi wybrać prawidłowy załącznik i wprowadzić do niego kwotę wykorzystywanej ulgi podatkowej. Jeżeli nie korzysta się z żadnych odliczeń - załącznika nie należy składać łącznie z drukiem PIT.
Ikona PDF PIT-Z

PIT Z - zwolnione (kredyt podatkowy)

Druk PIT/Z służy podatnikom korzystającym z tzw. kredytu podatkowego, czyli możliwości uiszczenia podatku w terminie późniejszym niż standardowy termin jego zapłaty. Podatnicy decydujący się rozpocząć prowadzenie firmy już w roku kolejnym po jej rozpoczęciu mają możliwość eliminować swoje zaliczki na podatek dochodowy i rozłożyć je na raty, spłacając podatek w ratach przez kolejne 5 lat, po 20% rocznie. Podatnicy tacy po złożeniu oświadczenia w sprawie korzystania ze zwolnienia z końcem roku składają PIT/Z. Druk PIT/Z jest załącznikiem dołączanym wyłącznie do deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Załącznik PIT/Z składają zatem wyłącznie podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o PIT.
Uwaga! Druk PIT/Z nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej, należy go traktować jako składany łącznie z innymi deklaracjami podatkowymi.
Ikona PDF PIT-ZG

PIT ZG - dochody zagraniczne

Rozliczenie zarobków zagranicznych może powodować obowiązek złożenia załącznika PIT/ZG (PIT - zagranica). Przeznaczony jest on dla osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów (mieszkam w Polsce – wynagrodzenie otrzymuje z zagranicy) lub po prostu zarobkują wyjeżdżając do pracy za granicę (jadę do pracy do kraju trzeciego). Obowiązek złożenia PIT/ZG zależy od tego, z jakiego kraju pochodzą zarobki rozliczane przez podatnika w zeznaniu rocznym za 2023 r.

Druk PIT-39 obowiązujący w 2024 roku

Formularz PIT 39 to dokument przeznaczony dla osób, które w poprzednim roku podatkowym uzyskały przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz związanych z nią praw.

Nasze rodzime prawo uwzględnia wiele różnych form podatków. Każdej z nich odpowiada inny formularz. W tym przypadku jest to PIT 39 online. Dotyczy on:

 • odpłatnego zbycia nieruchomości,
 • odpłatnego zbycia części nieruchomości,
 • odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego,
 • odpłatnego zbycia prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • odpłatnego zbycia prawa do wieczystego użytkowania gruntów.

W jaki sposób obliczany jest PIT 39 przez internet i stacjonarnie?

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z uiszczeniem podatku w wysokości 19%. Stawka ta nie zmienia się bez względu na to, jak wysoki był przychód oraz jak wygląda Twój ogólny dochód roczny.

PIT 39 online wypełnia się w oparciu o przychód ze zbycia praw do nieruchomości pomniejszony o koszty jego uzyskania. Udokumentuj więc koszty sprzedaży, takie jak: akt notarialny, koszty zgłoszeń o zbyciu, koszt pośrednictwa. Jeżeli jesteś w stanie wykazać, że zainwestowałeś w remont albo modernizację nieruchomości bądź amortyzację, możesz także zmniejszyć dochód o te koszty.

Sprzedałeś swoją nieruchomość taniej niż wynosi jej wartość rynkowa? Jeżeli nie opiszesz w umowie jej stanu czy obciążeń hipotecznych, organ podatkowy sam określi, ile wart był dom, mieszkanie bądź działka.

Jak rozliczyć ulgę mieszkaniową w zeznaniu rocznym PIT 39 online?

Urząd skarbowy pobiera podatek w wysokości 19% od każdej transakcji związanej ze zbyciem praw do nieruchomości. Jest jednak jeden sposób, by nie musieć uiszczać tak wysokiej kwoty. Swój przychód pomniejsz o to, co wydasz na cele mieszkaniowe. W ciągu dwóch lat od podpisania umowy sprzedaży musisz wydać pieniądze z poprzedniej transakcji (całość bądź część) na zakup nowego mieszkania, gruntu albo domu.

Co więcej, jeżeli w ciągu tych dwóch lat dopiero planujesz takie inwestycje, także wypełnij zeznanie o dochodzie wolnym od podatku.

Czy każdy musi złożyć e deklarację PIT 39?

W przypadku, gdy sprzedajesz nieruchomość nabytą później niż w ciągu ostatnich pięciu lat, nie masz obowiązku składania dokumentu PIT 39. Prezentowany formularz muszą złożyć w 2023 roku osoby, które nabyły bądź wybudowały i sprzedały nieruchomość w latach 2012–2023.

PIT 39 rozliczenie online nie dotyczy Cię także, jeżeli sprzedałeś nieruchomości wchodzące w skład majątku firmowego. Takie transakcje należy uwzględnić w innych formularzach.

Jak wypełnić PIT 39?

Odpowiedź jest prosta – przy pomocy dobrego programu do rozliczania PIT online. Narzędzie to posiada wiele zalet, których na próżno szukać w papierowych formularzach. Co zyskujesz, korzystając z programu PIT 2023?

 • instrukcję, jak krok po kroku wypełnić formularz,
 • wskazówki na każdym etapie uzupełniania dokumentu,
 • praktyczny podręcznik,
 • możliwość zapisania PIT 39 interaktywny w formie elektronicznej bądź wydrukowania,
 • kontrolę poprawności na każdym z etapów wypełniania formularza,
 • możliwość wydrukowania czystego formularza i wypełnienia go własnoręcznie.

Bezpiecznym i wygodnym sposobem dostarczania dokumentacji podatkowej do urzędu skarbowego jest portal internetowy. Wyślij więc PIT 39 drogą elektroniczną albo wydrukuj wypełniony formularz i zanieś go osobiście.

Terminy rozliczenia zeznania rocznego PIT 39 online

W przeciwieństwie do innych deklaracji, dokumentu dotyczącego sprzedaży nieruchomości nie musisz dostarczać natychmiast. Masz czas do końca kwietnia następującego roku. Dostarcz w PIT 39 online w tym terminie:

 • pocztą,
 • osobiście,
 • internetowo.

Urząd Skarbowy PIT 39 online – jak rozliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości?

Polscy obywatele, którzy w ubiegłym roku sprzedali swoją nieruchomość i zbyli prawa majątkowe z tym zawiązane, powinni uiść specjalny podatek od tego dochodu. W tym celu powinni złożyć e deklarację PIT 39 online.

Aby dopełnić wszelkich formalności, należy dostarczyć do urzędu skarbowego formularz PIT 39. Do kiedy? Do 30 kwietnia roku następującego po tym, gdy nieruchomość została sprzedana. Podatek naliczany jest w formie ryczałtu i stanowi 19% wartości transakcji. Przychód ten nie łączy się z innymi wpływami podatnika – jest rozliczany niezależnie.

Opłacając rozliczenie PIT online albo tradycyjnie, można odliczyć koszty uzyskania przychodu. Są to opłaty, które zostały zapłacone w związku z daną transakcją, np. koszt pośrednika czy remontu. Wszystkie te koszty muszą być dobrze udokumentowane.

Istnieje możliwość skorzystania z odliczeń dotyczących tego podatku w formularzu PIT 39 elektronicznie, a nawet zwolnienia z płacenia całości. Aby mieć do tego prawo, należy w ciągu dwóch lat od transakcji wydać zarobione w ten sposób pieniądze na cele mieszkaniowe. Czym są owe cele? To zakup kolejnego mieszkania, domu, działki albo budowa własnej nieruchomości. W przypadku, gdy na ten cel zostanie przeznaczona część zarobku, tylko ta kwota będzie zwolniona z opodatkowania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w art. 21 ust. 1 pkt 131 poz. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pamiętaj!

Poznaj ważne kwestie dotyczące płatności podatku dochodowego od zbycia praw do nieruchomości.

 1. Aby móc skorzystać ze zwolnienia z płatności całości podatku albo jego części, należy pilnować terminów. Przekraczając ustalone w ustawie daty, płatnik traci prawo do tego typu udogodnień. Czas, jaki daje ustawodawca na ten cel, to dwa lata od końca roku podatkowego, w którym została sprzedana nieruchomość.
 2. Z możliwości wspólnego rozliczenia PIT 39 2024 mogą skorzystać małżonkowie, którzy nie mieszkają wspólnie. To od nich zależy, w którym urzędzie skarbowym złożą wymagane dokumenty.
 3. Jeżeli wymagania określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT nie zostaną spełnione, płatnik będzie musiał ponieść konsekwencje. W takim przypadku trzeba złożyć korektę swoich zeznań. To jednak nie wszystko. Przede wszystkim na płatniku będzie ciążył obowiązek zapłacenia podatku wraz odsetkami pobieranymi za zwłokę. Kwota ta jest naliczana od daty określonej jako ostateczny możliwy termin płatności.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A