Pobierz w PDF: Formularze PIT za 2023

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Podgląd PIT POBIERZ

PIT-28.pdf

PIT 28 - ryczałt ewidencjonowany (rozliczyć do 1.03.2024)

Obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.
Załącznikami do PIT-28 mogą być: PIT-28A, PIT-28B, PIT/D,PIT/O.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-37.pdf

PIT 37 - praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-36.pdf

PIT 36 - firma, działalność gospodarcza

Deklarację PIT-36 w roku 2024 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85,528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-36L.pdf

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2023 r. i wskazały w nich, że za rok 2023 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2024 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2023 rok deklarację PIT-36L.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-38.pdf

PIT 38 - dochody kapitałowe

W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2023 uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:
-Odpłatnego zbycia:
-- papierów wartościowych,
-- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
-- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
-- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
- objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Podgląd PIT POBIERZ

PIT-39.pdf

PIT 39 - sprzedaż, zbycie nieruchomości

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie (np. w styczniu). Na druku składanym za rok 2023 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w ostatnich 5 latach. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej wcześniej nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (jeśli od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat). W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany w sposób szczególny i co do zasady nie musi znaleźć się na PIT-39.
Ikona PDF PIT-28B

PIT 28 B - ryczałt: spółka cywilna, jawna

Z załącznika PIT-28/B korzystają wyłącznie podmioty, które w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie złożą go natomiast ani prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, ani rozliczający przychody prywatnego najmu, dzierżawy i umów podobnych.
Ikona PDF PIT-36L

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2023 r. i wskazały w nich, że za rok 2023 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2024 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2023 rok deklarację PIT-36L.
Ikona PDF PIT-2K

PIT 2K - ulga odsetkowa

Związany jest z ulgą odsetkową i rozpoczęciem odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Przepisy regulujące ulgę utraciły moc w swoim pierwotnym kształcie w 2007 r., niemniej ulga przysługuje nadal osobom, które do tego czasu nabyły do niej prawo.
Ikona PDF PIT-B

PIT B - działalność gospodarcza

Druk PIT/B stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Druk PIT/B wypełnia wyłącznie przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych (18%-32%) lub po wyborze podatku liniowego (19%). Załącznik dotyczy jedynie deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Z druku nie korzystają natomiast podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - czyli składający PIT-28.
Ikona PDF PIT-D

PIT D - ulgi budowlane

Załącznik PIT/D składają wyłącznie osoby, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. Uwaga: PIT/D nie jest w żaden sposób związany z tzw. zwrotem VAT za materiały budowlane.
Ikona PDF PIT-M

PIT M - dochody, zarobki dzieci

PIT/M stanowi załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi w 2023 r. przychodami dziecka. Druku nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w których przypadku nie trzeba doliczyć dochodów do dochodów rodziców.
Ikona PDF PIT-O

PIT O - inne ulgi i odliczenia

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą, oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Zasadniczo są to druki: PIT/O i PIT/D. Podatnik musi wybrać prawidłowy załącznik i wprowadzić do niego kwotę wykorzystywanej ulgi podatkowej. Jeżeli nie korzysta się z żadnych odliczeń - załącznika nie należy składać łącznie z drukiem PIT.
Ikona PDF PIT-Z

PIT Z - zwolnione (kredyt podatkowy)

Druk PIT/Z służy podatnikom korzystającym z tzw. kredytu podatkowego, czyli możliwości uiszczenia podatku w terminie późniejszym niż standardowy termin jego zapłaty. Podatnicy decydujący się rozpocząć prowadzenie firmy już w roku kolejnym po jej rozpoczęciu mają możliwość eliminować swoje zaliczki na podatek dochodowy i rozłożyć je na raty, spłacając podatek w ratach przez kolejne 5 lat, po 20% rocznie. Podatnicy tacy po złożeniu oświadczenia w sprawie korzystania ze zwolnienia z końcem roku składają PIT/Z. Druk PIT/Z jest załącznikiem dołączanym wyłącznie do deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Załącznik PIT/Z składają zatem wyłącznie podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o PIT.
Uwaga! Druk PIT/Z nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej, należy go traktować jako składany łącznie z innymi deklaracjami podatkowymi.
Ikona PDF PIT-ZG

PIT ZG - dochody zagraniczne

Rozliczenie zarobków zagranicznych może powodować obowiązek złożenia załącznika PIT/ZG (PIT - zagranica). Przeznaczony jest on dla osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów (mieszkam w Polsce – wynagrodzenie otrzymuje z zagranicy) lub po prostu zarobkują wyjeżdżając do pracy za granicę (jadę do pracy do kraju trzeciego). Obowiązek złożenia PIT/ZG zależy od tego, z jakiego kraju pochodzą zarobki rozliczane przez podatnika w zeznaniu rocznym za 2023 r.

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu  www.wypelnij-pit.pl

 

Dział I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin jest wzorcem umownym i określa zasady i warunki techniczne oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Dziale II oraz zasady korzystania z Serwisu www.wypelnij-pit.pl. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu www.wypelnij-pit.pl, co zapewnia Usługobiorcy zapoznanie się z nim przed fakultatywnym (dobrowolnym) pobraniem programu do wypełniania zeznań podatkowych i rozliczania PIT w wersji instalacyjnej, w tym Programu PITax.pl Łatwe Podatki. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, zapisanie i wydrukowanie.

Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu wypelnij-pit.pl  jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługobiorca - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z treści lub Usług udostępnianych przez Serwis wypelnij-pit.pl na mocy niniejszego Regulaminu i na zasadach określonych przepisami prawa.

Usługi– udostępnianie treści lub wykonanie usług, świadczonych w ramach działalności pożytku publicznego, nieodpłatnie bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę, oferowanych w Serwisie wypelnij-pit.pl. Szczegółowy zakres Usług określony został w Dziale II niniejszego Regulaminu.

Serwis – serwis internetowy dotyczący działalności Usługodawcy umieszczony pod domeną www.wypelnij-pit.pl, której administratorem jest Usługodawca. Serwis jest systemem aplikacji internetowych do wypełniania zeznań podatkowych dostępnych w wersji instalacyjnej.

Materiały – usługi, produkty oraz treści zawarte w serwisie wypelnij-pit.pl, w szczególności aplikacje do wypełniania zeznań podatkowych, w tym programu PITax.pl Łatwe Podatki, a także wszelkie informacje i treści, takie jak porady, instrukcje, procedury, a także wszelkie algorytmy, elementy, loga/ logotypy, multimedia, nagrania, nazwy, oznaczenia, schematy, symbole, utwory, wizerunki i inne treści niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu,

Program PITax.pl Łatwe Podatki – udostępniany przez Serwis wypelnij-pit.pl program umożliwiający świadczenie usługi pomocy w wypełnianiu formularzy podatkowych PIT w wersji dostępnej w przeglądarce internetowej (PITax.pl Online, w celu przygotowania rocznego zeznania podatkowego). Program umożliwia wypełnianie, przeliczanie i drukowanie odpowiednich formularzy, a także złożenie zeznania w systemie e-Deklaracje. Usługobiorca może korzystać z tego programy na zasadach określonych w umowie licencyjnej zawieranej z Licencjodawcą.

Umowa licencyjna - oznacza umowę licencyjną na korzystanie z Programu PITax.pl Łatwe Podatki zawieraną w formie elektronicznej poprzez akceptację warunków Licencji przed rozpoczęciem korzystania z Programu PITax.PL Łatwe Podatki między Usługobiorcą a Licencjodawcą. Licencja na korzystanie z Programu PITax.pl Łatwe Podatki udostępniana jest Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Programu PITax.pl Łatwe Podatki, a Usługobiorca, aby rozpocząć korzystanie z Programu PITax.pl Łatwe Podatki, powinien zaakceptować treść Licencji. Licencja na korzystanie z Programu PITax.pl Łatwe Podatki jest ponadto opublikowana pod następującym adresem https://www.pitax.pl/o-firmie/dokumenty/.

Licencjodawca – Licencjodawcą Programu PITax.pl Łatwe Podatki jest Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (50-011), ul. Kościuszki 35A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – KRS pod numerem 0000435915.

Regulamin – niniejszy dokument, określający m.in. warunki i zasady korzystania z treści i Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w serwisie wypelnij-pit.pl.

Polityka prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie, w tym plików cookies. Polityka Prywatności, (link) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

Polityka cookies – Polityka Cookies Serwisu wypelnij-pit.pl dokument określający cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w tzw. plikach cookies oraz o możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym;

Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

 1. Usługobiorca zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
  • celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  • możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
 2. Usługobiorca, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
 3. przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dane osobowe – zgodnie z RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do identyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie – zgodnie z RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Profilowanie – zgodnie z RODO oznacza wszystkie formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które mogą wykorzystywać dane osobowe do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Także oznacza to m.in. przetwarzanie zagregowanych danych dla celów statystycznych. Usługodawca dokonuje profilowania tylko na bazie agregowanych danych dla grup Usługobiorców Serwisów. Nie dokonuje w żadnym wypadku profilowania konkretnego oznaczonego co do tożsamości Usługobiorcy.

Administrator – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000318482, o nr NIP 5291768138, nr REGON 141760010.

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. Korzystanie z Serwisu www.wypelnij-pit.pl oznacza każdą czynność, która prowadzi do pobrania, zapoznania się lub skorzystania przez Usługobiorcę z Materiałów.
 2. Korzystanie z Serwisu www.wypelnij-pit.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Korzystanie z Serwisu www.wypelnij-pit.pl oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 4. Usługodawca świadczy usługi bezpłatnie.
 5. Usługi świadczone przez udostępnienie umożliwienia pobrania aplikacji (programu) do wypełniania zeznań podatkowych i rozliczania PIT w wersji online, w tym Programu PITax.pl Łatwe Podatki oraz pozostałych treści dostępnych na stronach Serwisu nie wymagają rejestracji (logowania się), wypełniania formularzy, ani wpisywania przez Usługobiorcę danych osobowych.
 6. Usługobiorca może korzystać z następujących usług:
 7. Udostępnianie treści – umożliwienie korzystania z programu (aplikacji online) do wypełniania zeznań podatkowych i rozliczania PIT w wersji instalacyjnej, w tym programu PITax.pl Łatwe Podatki.
 8. Przeglądanie treści - możliwość zapoznania się z zawartością Serwisu, posługiwanie się funkcjami umożliwiającymi łatwe zapoznanie się z treścią.
 9. Przez Usługę udostępniania treści Usługobiorca uzyskuje dostęp do aplikacji/ programu w wersji online stanowiącego narzędzie do sporządzenia rocznych zeznań podatkowych.
 10. W ramach Serwisu wypelnij-pit.pl Usługodawca udostępnia Usługobiorcy program PITax.pl Łatwe Podatki.pl.
 11. Usługobiorca może korzystać z Program PITax.pl Łatwe Podatki w wersji online umożliwiającej korzystanie z Programu na własnym urządzeniu Usługobiorcy.
 12. Usługobiorca może korzystać z Programu PITax.pl Łatwe Podatki w wybranym przez siebie zestawie funkcjonalności, jak również w zależności od potrzeb dla użytku osobistego bądź komercyjnie.
 13. Poprzez link do programu dostępnego w Serwisie www.wypelnij-pit.pl Usługobiorca uzyskuje możliwość na własnym urządzeniu samodzielnego wypełnienia deklaracji online oraz przeliczenia, rozliczenia swojego podatku, drukowania odpowiednich formularzy. korzystając z udostępnionego przez Usługodawcę programu, a także przesłanie wypełnionej deklaracji do Ministerstwa Finansów.
 14. Program umożliwia wypełnienie deklaracji za pomocą Kreatora lub Aktywnych deklaracji - wbudowany asystent krok po kroku przeprowadzi Usługobiorcę przez proces rozliczania PIT.
 15. Wypełniona deklaracja może być wysłana przez Usługobiorcę bezpośrednio z programu online do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów lub wydrukowana.
 16. Zasady korzystania z Programu PITax.pl Łatwe Podatki zawarte są w odrębnej Umowie Licencji – na stronie Licencjodawcy https://www.pitax.pl/o-firmie/dokumenty/.
 17. Do zawarcia Umowy Licencji pomiędzy Usługobiorcą Serwisu wypelnij-pit.pl a Licencjodawcą na korzystanie z określonego Programu PITax.pl Łatwe Podatki dochodzi w momencie zaakceptowania warunków Licencji, co następuje w trakcie korzystania z Programu PITax.pl Łatwe Podatki w wersji online.
 18. Program PITax.pl Łatwe Podatki w wersji udostępnianej w Serwisie wypelnij-pit.pl został przygotowany na zlecenie Usługodawcy, tj. Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa. W formularzach deklaracji podatkowych Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa jest wskazywana jako beneficjent 1% podatku odpisu podatkowego. Przy czym Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.
 19. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudniać, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu.

Dział III. Warunki świadczenia usług

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, o których mowa w Dziale II pkt. 6 Regulaminu są następujące:

 1. Połączenie z siecią Internet,
 2. Przeglądarka internetowa:
  • Mozilla FireFox wersja 5.5.
  • Google Chrom wersja 60
  • Apple Safari wersja 10
  • Microsoft Internet Explorer wersja 11
  (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub wyższej wersji, Firefox 3.X lub wyższy, Opera 10.x, Chrome 11.x lub wyższa, Safari 5.x),
 3. Rozdzielczość ekranu – min. 1024x800,
 4. Włączona obsługa skryptów Javascript i plików Cookies,
 5. Włączona obsługa plików pdf
 6. Do korzystania online z programu PITax.pl Łatwe Podatki rekomendowany jest system operacyjny z rodziny Windows 7 lub nowszy.
 7. Usługobiorca ma prawo skorzystać z oferowanego przez Serwis Twój-epit.pl programu w wersji online służącego do wypełnienia deklaracji oraz rozliczenia podatku, w tym Programu PITax.pl Łatwe Podatki. Do rozpoczęcia korzystania z Programu PITax.pl Łatwe Podatki niezbędne jest zawarcie Umowy Licencji.
 8. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt.1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu wypelnij-pit.pli zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 9. Przy korzystaniu z Serwisu wypelnij-pit.pl zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić treściom, zbiorom i usługom oferowanym przez Serwis wypelnij-pit.pl lub jego infrastrukturze technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do nich.
 10. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Usługobiorca może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami.
 11. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu wypelnij-pit.pl. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy lub rozwiązać umowę o świadczenie Usług objętych niniejszym Regulaminem.

DZIAŁ IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług z Usługobiorcą niezarejestrowanym dochodzi każdorazowo w przypadku akceptacji Regulaminu, bądź faktycznego skorzystania przez Usługobiorcę z takich Usług.
 2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
 3. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
 4. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 5. wykorzystywania przez Usługobiorcę treści lub Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Umowa o świadczenie usług nawiązana na podstawie niniejszego Regulaminu obowiązuje przez czas, w którym Usługobiorca nieprzerwanie korzysta z Serwisu, a wygasa z chwilą, w której Usługobiorca ten zaprzestaje korzystania z Serwisu.

DZIAŁ VI. Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Usługobiorca może zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@FundacjaFedera.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres pocztowy lub adres e-mail Usługobiorcy.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeśli w tym terminie Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, ze uznał ją za uzasadnioną.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres pocztowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Reklamacje bez podania danych, o których mowa w pkt. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Usługobiorca korzystający z programu PITax.pl Łatwe Podatki ma prawo do otrzymania pomocy technicznej od Licencjodawcy drogą elektroniczną (pomoc@pitax.pl) oraz udzielenia odpowiedzi dotyczących Programu. Licencjodawca ma prawo do odmówienia udzielenia pomocy, jeżeli Usługobiorca ingerował w strukturę danych, dane lub inne pliki Programu z wykorzystaniem nielicencjonowanych przez Licencjodawcę narzędzi.
 

DZIAŁ VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych oraz Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część umowy.
 2. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje Polityka cookies.
 

DZIAŁ VIII. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (np. wybór i układ treści, loga/logotypy, nazwy, multimedia, zdjęcia, udostępniane teksty, wzory, etc.). Zawartość Serwisu wypelnij-pit.pl podlega ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Serwisie wypelnij-pit.pl może stanowić naruszenie w/w przepisów.
 2. Usługodawca udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z treści i informacji zawartych w Serwisie wypelnij-pit.pl dla własnych potrzeb Usługobiorcy. Jeżeli Usługobiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie z Serwisu wypelnij-pit.pl przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 3. Do rozpoczęcia korzystania online z Programu PITax.pl Łatwe Podatki niezbędne jest zawarcie Umowy Licencji niewyłącznej z Licencjodawcą. Zawarcie Umowy Licencji na Program PITax.pl Łatwe Podatki nie rodzi żadnych zobowiązań Usługobiorcy do jakiegokolwiek dalszego korzystania z innych programów czy usług świadczonych przez Serwis wypelnij-pit.pl, jak również korzystania z Serwisu bądź innych serwisów należących do Usługodawcy.

DZIAŁ IX. Przepisy końcowe

 1. Treści prezentowane w Serwisie wypelnij-pit.pl w zakresie opisanym w Regulaminie dostępne są nieodpłatnie i służą jedynie celom udostępniania wiedzy, edukacyjnym i korzystania z nich dla swoich potrzeb przez przedsiębiorców przy zastosowaniu należytej zawodowej staranności. Dokumenty dostępne w Serwisie wypelnij-pit.pl nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawcy. Żadna z informacji nie stanowi także indywidualnej porady w konkretnej sprawie. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych w Serwisie wypelnij-pit.pl lub związanych z treścią Regulaminu, proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Usługodawcą: biuro@FundacjaFedera.pl.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego korzystania lub dla innych stanów faktycznych wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu wypelnij-pit.pl.
 3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługobiorcą Serwisu wypelnij-pit.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Serwis wypelnij-pit.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne z zastrzeżeniem poniższych postanowień regulaminu.
 4. Jeżeli Usługobiorcą jest Konsument informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 6. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 7. platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 9. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Usługobiorcę.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie Serwisu wypelnij-pit.pl od dnia – 1 lutego 2024 r.
 

Załącznik Nr 1: Polityka Prywatności

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A