Pobierz w PDF: Formularze PIT za 2019

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

POBIERZ

PIT-28.pdf

PIT 28 - ryczałt ewidencjonowany (rozliczyć do 1.02.2020)

Obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.
Załącznikami do PIT-28 mogą być: PIT-28A, PIT-28B, PIT/D,PIT/O.
POBIERZ

PIT-37.pdf

PIT 37 - praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp.
POBIERZ

PIT-36.pdf

PIT 36 - firma, działalność gospodarcza

Deklarację PIT-36 w roku 2020 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85,528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.
POBIERZ

PIT-36L.pdf

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2019 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2016 r. i wskazały w nich, że za rok 2019 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2020 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2019 rok deklarację PIT-36L.
POBIERZ

PIT-38.pdf

PIT 38 - dochody kapitałowe

W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2019 uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:
-Odpłatnego zbycia:
-- papierów wartościowych,
-- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
-- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
-- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
- objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
POBIERZ

PIT-39.pdf

PIT 39 - sprzedaż, zbycie nieruchomości

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie (np. w styczniu). Na druku składanym za rok 2019 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2019. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej w 2010 r. nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat). W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany w sposób szczególny i co do zasady nie musi znaleźć się na PIT-39.
PIT-28B

PIT 28 B - ryczałt: spółka cywilna, jawna

Z załącznika PIT-28/B korzystają wyłącznie podmioty, które w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie złożą go natomiast ani prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, ani rozliczający przychody prywatnego najmu, dzierżawy i umów podobnych.
PIT-28S

PIT-28S

PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą. Deklarację taką składa:
- Osoba, która została ustanowiona zarządcą sukcesyjnym (zgłoszona do CEiDG),
- W okresie 2 miesięcy od daty śmierci – osoby, które mogą wykonywać czynności bieżące za zmarłego przedsiębiorcę i które zgłosiły ten fakt do CEiDG.

Jeżeli jesteś spadkobiercą lub osobą, której bliski przedsiębiorca zmarł i nie chcesz sporządzać PIT z oznaczeniem S za zmarłego – to nie musisz. Jest to prawo. Jeśli nie zdecydujesz się zgłosić do CEiDG faktu prowadzenia działalności za zmarłego – rozliczenie za te osobę przejmie na siebie urząd skarbowy (zostaniesz poinformowany, o obowiązku przekazania do urzędu dokumentów niezbędnych by organ podatkowy rozliczył zmarłego przedsiębiorcę).
PIT-36S

PIT-36S

PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą. Deklarację taką składa:
- Osoba, która została ustanowiona zarządcą sukcesyjnym (zgłoszona do CEiDG),
- W okresie 2 miesięcy od daty śmierci – osoby, które mogą wykonywać czynności bieżące za zmarłego przedsiębiorcę i które zgłosiły ten fakt do CEiDG.

Jeżeli jesteś spadkobiercą lub osobą, której bliski przedsiębiorca zmarł i nie chcesz sporządzać PIT z oznaczeniem S za zmarłego – to nie musisz. Jest to prawo. Jeśli nie zdecydujesz się zgłosić do CEiDG faktu prowadzenia działalności za zmarłego – rozliczenie za te osobę przejmie na siebie urząd skarbowy (zostaniesz poinformowany, o obowiązku przekazania do urzędu dokumentów niezbędnych by organ podatkowy rozliczył zmarłego przedsiębiorcę).
PIT-36LS

PIT-36LS

PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą. Deklarację taką składa:
- Osoba, która została ustanowiona zarządcą sukcesyjnym (zgłoszona do CEiDG),
- W okresie 2 miesięcy od daty śmierci – osoby, które mogą wykonywać czynności bieżące za zmarłego przedsiębiorcę i które zgłosiły ten fakt do CEiDG.

Jeżeli jesteś spadkobiercą lub osobą, której bliski przedsiębiorca zmarł i nie chcesz sporządzać PIT z oznaczeniem S za zmarłego – to nie musisz. Jest to prawo. Jeśli nie zdecydujesz się zgłosić do CEiDG faktu prowadzenia działalności za zmarłego – rozliczenie za te osobę przejmie na siebie urząd skarbowy (zostaniesz poinformowany, o obowiązku przekazania do urzędu dokumentów niezbędnych by organ podatkowy rozliczył zmarłego przedsiębiorcę).
PIT-B

PIT B - działalność gospodarcza

Druk PIT/B stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Druk PIT/B wypełnia wyłącznie przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych (18%-32%) lub po wyborze podatku liniowego (19%). Załącznik dotyczy jedynie deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Z druku nie korzystają natomiast podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - czyli składający PIT-28.
PIT-D

PIT D - ulgi budowlane

Załącznik PIT/D składają wyłącznie osoby, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. Uwaga: PIT/D nie jest w żaden sposób związany z tzw. zwrotem VAT za materiały budowlane.
PIT-M

PIT M - dochody, zarobki dzieci

PIT/M stanowi załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi w 2019 r. przychodami dziecka. Druku nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w których przypadku nie trzeba doliczyć dochodów do dochodów rodziców.
PIT-O

PIT O - inne ulgi i odliczenia

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą, oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Zasadniczo są to druki: PIT/O i PIT/D. Podatnik musi wybrać prawidłowy załącznik i wprowadzić do niego kwotę wykorzystywanej ulgi podatkowej. Jeżeli nie korzysta się z żadnych odliczeń - załącznika nie należy składać łącznie z drukiem PIT.

Wolisz Formularze z Programu PIT?

Pobierz Bezpłatny Program do Rozliczenia PIT za 2019

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu  www.wypelnij-pit.pl

Dział I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin jest wzorcem umownym i określa zasady i warunki techniczne oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Dziale II oraz zasady korzystania z Serwisu www.wypelnij-pit.pl. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu www.wypelnij-pit.pl, co zapewnia Usługobiorcy zapoznanie się z nim przed fakultatywnym (dobrowolnym) pobraniem programu do wypełniania zeznań podatkowych i rozliczania PIT w wersji instalacyjnej, w tym Programu PIT Format. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, zapisanie i wydrukowanie.

 1. Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu wypelnij-pit.pl  jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Usługodawca- oznacza Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000318482, o nr NIP 5291768138, nr REGON 141760010, będącą organizacją pożytku publicznego prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
  2. Usługobiorca- oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z treści lub Usług udostępnianych przez Serwis wypelnij-pit.pl na mocy niniejszego Regulaminu i na zasadach określonych przepisami prawa.
  3. Usługi– udostępnianie treści lub wykonanie usług, świadczonych w ramach działalności pożytku publicznego, nieodpłatnie bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę, oferowanych w Serwisie wypelnij-pit.pl. Szczegółowy zakres Usług określony został w Dziale II niniejszego Regulaminu.
  4. Serwis – serwis internetowy dotyczący działalności Usługodawcy umieszczony pod domeną www.wypelnij-pit.pl, której administratorem jest Usługodawca. Serwis jest systemem aplikacji internetowych do wypełniania zeznań podatkowych dostępnych w wersji instalacyjnej.
  5. Materiały – usługi, produkty oraz treści zawarte w serwisie wypelnij-pit.pl, w szczególności aplikacje do wypełniania zeznań podatkowych w wersji instalacyjnej, w tym programu PIT FORMAT, a także wszelkie informacje i treści, takie jak porady, instrukcje, procedury, a także wszelkie algorytmy, elementy, loga/ logotypy, multimedia, nagrania, nazwy, oznaczenia, schematy, symbole, utwory, wizerunki i inne treści niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu,
  6. Program PIT Format – udostępniany przez Serwis wypelnij-pit.pl program komputerowy w wersji instalacyjnej, który stanowi pomoc w celu przygotowania rocznego zeznania podatkowego. Program umożliwia wypełnianie, przeliczanie i drukowanie odpowiednich formularzy, a także złożenie zeznania w systemie e-Deklaracje. Usługobiorca może korzystać z tego programy na zasadach określonych w umowie licencyjnej zawieranej z Licencjodawcą. Program PIT Format stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 880 ze zm.).
  7. Umowa licencyjna - oznacza umowę licencyjną na korzystanie z Programu PIT FORMAT zawieraną w formie elektronicznej poprzez akceptację warunków Licencji przed rozpoczęciem korzystania z Programu PIT FORMAT między Usługobiorcą a Licencjodawcą. Licencja na korzystanie z Programu PIT FORMAT udostępniana jest Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Programu PIT FORMAT, a Usługobiorca, aby rozpocząć korzystanie z Programu PIT FORMAT, powinien zaakceptować treść Licencji. Licencja na korzystanie z Programu PIT FORMAT jest ponadto opublikowana pod następującym adresem.
  8. Licencjodawca – Licencjodawcą Programu PIT Format jest FORMSOFT Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-073), ul. Św. Antoniego 23, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000530554.
  9. Regulamin– niniejszy dokument, określający m.in. warunki i zasady korzystania z treści i Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
  10. Polityka prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie, w tym plików cookies. Polityka Prywatności, (link) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  11. Polityka cookies – Polityka Cookies Serwisu wypelnij-pit.pl dokument określający celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w tzw. plikach cookies oraz o możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym;
 3. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 5. Dane osobowe – zgodnie z RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do identyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 6. Przetwarzanie – zgodnie z RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 7. Profilowanie – zgodnie z RODO oznacza wszystkie formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które mogą wykorzystywać dane osobowe do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Także oznacza to m.in. przetwarzanie zagregowanych danych dla celów statystycznych. Usługodawca dokonuje profilowania tylko na bazie agregowanych danych dla grup Usługobiorców Serwisów. Nie dokonuje w żadnym wypadku profilowania konkretnego oznaczonego co do tożsamości Usługobiorcy.
 8. Administrator – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000318482, o nr NIP 5291768138, nr REGON 141760010.

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. Korzystanie z Serwisu www.wypelnij-pit.pl oznacza każdą czynność, która prowadzi do pobrania, zapoznania się lub skorzystania przez Usługobiorcę z Materiałów.
 2. Korzystanie z Serwisu www.wypelnij-pit.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Korzystanie z Serwisu www.wypelnij-pit.pl oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 4. Usługodawca świadczy usługi bezpłatnie.
 5. Usługi świadczone przez udostępnienie umożliwienie pobrania aplikacji (programu) do wypełniania zeznań podatkowych i rozliczania PIT w wersji instalacyjnej, w tym Programu PIT Format oraz pozostałych treści dostępnych na stronach Serwisu nie wymagają rejestracji (logowania się), wypełniania formularzy, ani wpisywania przez Usługobiorcę danych osobowych.
 6. Usługobiorca może korzystać z następujących usług:
  1. Udostępnianie treści – umożliwienie pobrania bezpłatnego programu (aplikacji) do wypełniania zeznań podatkowych i rozliczania PIT w wersji instalacyjnej, w tym programu PIT FORMAT.
  2. Przeglądanie treści - możliwość zapoznania się z zawartością Serwisu,  posługiwanie się funkcjami umożliwiającymi łatwe zapoznanie się z treścią.
 7. Przez Usługę udostępniania treści Usługobiorca uzyskuje dostęp do aplikacji/ programu w wersji instalacyjnej stanowiącego narzędzie do sporządzenia rocznych zeznań podatkowych.
 8. W ramach Serwisu wypelnij-pit.pl Usługodawca udostępnia Usługobiorcy program PIT Format.
 9. Usługobiorca może pobrać Program PIT Format z Serwisu w wersji umożliwiającej instalację Programu na własnym urządzeniu Usługobiorcy.
 10. Usługobiorca może korzystać z Programu PIT Format w wybranym przez siebie zestawie funkcjonalności, jak również w zależności od potrzeb dla użytku osobistego bądź komercyjnie.
 11. Poprzez instalacje programu dostępnego w Serwisie www.wypelnij-pit.pl na własnym urządzeniu Usługobiorca uzyskuje możliwość samodzielnego wypełnienia deklaracji oraz przeliczenia, rozliczenia swojego podatku, drukowania odpowiednich formularzy. korzystając z udostępnionego przez Usługodawcę programu, a także przesłanie wypełnionej deklaracji w formie do Ministerstwa Finansów.
 12. Program umożliwia wypełnienie deklaracji za pomocą Kreator lub Aktywnych deklaracji - wbudowany asystent krok po kroku przeprowadzi Usługobiorcę przez proces rozliczania PIT.
 13. Wypełniona deklaracja może być wysłana przez Usługobiorcę bezpośrednio z programu do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów lub wydrukowana (na czystych kartkach lub oryginalnych formularzach).
 14. Zasady korzystania z Programu PIT Format zawarte są w odrębnej Umowie Licencji.
 15. Do zawarcia Umowy Licencji pomiędzy Usługobiorcą Serwisu wypelnij-pit.pl a Licencjodawcą na korzystanie z określonego Programu PIT Format dochodzi w momencie zaakceptowania warunków Licencji, co następuje w trakcie instalacji lub korzystania Programu PIT Format w wersji instalacyjnej.
 16. Program PIT Format w wersji udostępnianej w Serwisie wypelnij-pit.pl została wykonana na zlecenie Usługodawcy, tj. Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa i został sfinansowany z 1% podatku z odpisu podatkowego. W formularzach deklaracji podatkowych Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa jest wskazywana jako beneficjent 1% podatku odpisu podatkowego. Przy czym Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.
 17. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudniać, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu.

Dział III. Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, o których mowa w Dziale II pkt. 6 Regulaminu są następujące:
  1. Połączenie z siecią Internet,
  2. Przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub wyższej wersji, Firefox 3.X lub wyższy, Opera 10.x, Chrome 11.x lub wyższa, Safari 5.x),
  3. Rozdzielczość ekranu – min. 1024x800,
  4. Włączona obsługa skryptów Javascript i plików Cookies,
  5. Konto pocztowe e-mail,
  6. Do zainstalowania na komputerze programu PIT Format rekomendowany jest system operacyjny z rodziny Windows.
 2. Usługobiorca ma prawo pobrać z Serwisu wypelnij-pit.pl oferowane programy w wersji instalacyjnej służące do wypełnienia deklaracji oraz rozliczenia podatku, w tym Program PIT Format i zapisać go oraz zainstalować na własnym urządzeniu. Do rozpoczęcia korzystania z Programu PIT Format niezbędne jest zawarcie Umowy Licencji.
 3. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt.1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu wypelnij-pit.pli zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 4. Przy korzystaniu z Serwisu wypelnij-pit.pl zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić treściom, zbiorom i usługom oferowanym przez Serwis wypelnij-pit.pllub jego infrastrukturze technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do nich.
 5. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Usługobiorca może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami.
 6. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu wypelnij-pit.pl. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy lub rozwiązać umowę o świadczenie Usług objętych niniejszym Regulaminem.

DZIAŁ IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług z Usługobiorcą niezarejestrowanym dochodzi każdorazowo w przypadku akceptacji Regulaminu, bądź faktycznego skorzystania przez Usługobiorcę z takich Usług.
 2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania terminuwypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. wykorzystywania przez Usługobiorcę treści lub Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Umowa o świadczenie usług nawiązana na podstawie niniejszego Regulaminu obowiązuje przez czas, w którym Usługobiorca nieprzerwanie korzysta z Serwisu, a wygasa z chwilą, w której Usługobiorca ten zaprzestaje korzystania z Serwisu.

DZIAŁ VI. Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Usługobiorca może zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@wypelnij-pit.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres pocztowy lub adres e-mail Usługobiorcy.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeśli w tym terminie Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, ze uznał ją za uzasadnioną.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres pocztowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Reklamacje bez podania danych, o których mowa w pkt. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Usługobiorca korzystający z programu PIT Format ma prawo do otrzymania pomocy technicznej od Licencjodawcy drogą elektroniczną (pit-pomoc@formsoft.pl) oraz udzielenia odpowiedzi dotyczących Programu. Licencjodawca ma prawo do odmówienia udzielenia pomocy, jeżeli Usługobiorca ingerował w strukturę danych, dane lub inne pliki Programu z wykorzystaniem nielicencjonowanych przez Licencjodawcę narzędzi.
 

DZIAŁ VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych oraz Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część umowy.
 2. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje Polityka cookies.

DZIAŁ VIII. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utworychronione prawem autorskim (np. wybór i układ treści, loga/logotypy, nazwy, multimedia, zdjęcia, udostępniane teksty, wzory, etc.). Zawartość Serwisu wypelnij-pit.pl podlega ochronie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Serwisie wypelnij-pit.pl może stanowić naruszenie w/w przepisów.
 2. Usługodawca udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z treści i informacji zawartych w Serwisie wypelnij-pit.pldla własnych potrzeb Usługobiorcy. Jeżeli Usługobiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie z Serwisu wypelnij-pit.pl przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 3. Do rozpoczęcia korzystania z Programu PIT Format niezbędne jest zawarcie Umowy Licencji niewyłącznej z Licencjodawcą. Zawarcie Umowy Licencji na Program PIT Format nie rodzi żadnych zobowiązań Usługobiorcy do jakiegokolwiek dalszego korzystania z innych programów czy usług świadczonych przez Serwis wypelnij-pit.pl, jak również korzystania z Serwisu bądź innych serwisów należących do Usługodawcy.

DZIAŁ IX. Przepisy końcowe

 1. Treści prezentowane w Serwisie wypelnij-pit.plw zakresie opisanym w Regulaminie dostępne są nieodpłatnie i służą jedynie celom udostępniania wiedzy, edukacyjnym i korzystania z nich dla swoich potrzeb przez przedsiębiorców przy zastosowaniu należytej zawodowej staranności. Dokumenty dostępne w Serwisie wypelnij-pit.pl nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawcy. Żadna z informacji nie stanowi także indywidualnej porady w konkretnej sprawie. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych w Serwisie wypelnij-pit.pl lub związanych z treścią Regulaminu, proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Usługodawcą: biuro@wypelnij-pit.pl.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego korzystania lub dla innych stanów faktycznych wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu wypelnij-pit.pl.
 3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługobiorcą Serwisu wypelnij-pit.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Serwis wypelnij-pit.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne z zastrzeżeniem poniższych postanowień regulaminu.
 4. Jeżeli Usługobiorcą jest Konsument informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  2. platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Usługobiorcę.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie Serwisu wypelnij-pit.pl od dnia – 20 lipca 2019r.

 

Załącznik Nr 1: Polityka Prywatności.

Panel dostępności

dla osób niepełnosprawnych

Wielkość tekstu: A A A
Kontrast serwisu: A A A A